Gam Gam (2023)

GAM vs CES | Ván 1 | VCS 2024 MÙA XUÂN - Tuần 3 | 01.02.2024

HIGHLIGHT | GAM vs CES | VCS 2024 MÙA XUÂN - Tuần 3 | 01.02.024

Tổng Hợp Fun/Fail Tuần 4 | VCS 2024 Mùa Xuân

Rafo Khachatryan - Gam Gam

HIGHLIGHT | GAM vs MBE | VCS 2024 MÙA XUÂN - Tuần 2 | 26.01.2024

VKE vs GAM | Ván 1 | VCS 2024 MÙA XUÂN - Tuần 3 | 03.02.2024

HIGHLIGHT | RW vs GAM | VCS 2024 MÙA XUÂN - Tuần 4 | 17.02.024